محصولات کیز ایران

لیست قیمت محصولات کیز ایران

ImageNameDateTagsPriceBuy
شیر آتش نشانی برنجی کیز ایران 1/2 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۱,۲۸۰,۲۹۰ ریال
شیر پیسوار برنجی کیز ایران (فیلتردار) سایز 1/2*1/2اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۲۰۹,۶۰۰ ریال
شیر پیسوار برنجی کیز ایران (فیلتردار) سایز 3/8*1/2اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۲۰۹,۶۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز 1اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۶۴۵,۸۱۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز 1/2اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۲۴۳,۶۰۰ ریال
شیر توپی کلکتوری تو پیچ برنجی کیز ایران سایز ۳/۴اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۳۵۱,۲۳۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز 1اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۷۰۲,۴۶۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز ۱/۲اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۲۴۹,۲۶۰ ریال
شیر توپی کلکتوری رو پیچ برنجی کیز ایران سایز 3/4اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۳۸۶,۲۵۰ ریال
شیر توپی کوپلی برنجی کیز ایران سایز 16*1/2اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۲۳۷,۹۳۰ ریال
شیر توپی کوپلی برنجی کیز ایران سایز 20*1/2اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۲۶۰,۵۹۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۴۴۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/2 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۷۹۲,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 1/4 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۵۸۳,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 2اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۱,۱۸۸,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز 3/4اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۳۳۰,۰۰۰ ریال
شیر خودکارفنری برنجی کیز ایران سایز۱/۲اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۲۱۴,۵۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۲۷۱,۹۲۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۱۶۹,۹۵۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 1/2 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۵۷۷,۸۳۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 1/4 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۳۹۱,۴۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 2اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۸۳۴,۳۰۰ ریال
شیر سوپاپی برنجی کیز ایران سایز 3/4اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۲۳۷,۹۳۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۵۷۷,۸۳۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/2 1اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۱,۳۴۹,۳۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 1/4 1اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۹۶۳,۰۵۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 2اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۲,۲۳۲,۰۱۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز 3/4اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۳۸۱,۱۰۰ ریال
شیر صافی برنجی Y کیز ایران سایز1/2اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸, ۲۳۷,۹۳۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۱,۰۵۰,۵۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۵۰۶,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 1/2 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۲,۶۰۷,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 1/4 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۱,۹۹۱,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 2اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۲,۳۴۴,۰۰۰ ریال
شیر فلکه سوزنی برنجی کیز ایران سایز 3/4اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۷۳۱,۵۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۸۵۲,۵۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز ۱/۲اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۳۷۴,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۱,۶۹۴,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 2اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۴,۸۵۱,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/2 2 سبکاردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۴,۱۱۹,۵۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 1/4 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۱,۲۴۸,۵۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 2اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۲,۵۹۰,۵۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 3اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۶,۴۶۸,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 3 سبکاردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۵,۸۰۸,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 3/4اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۵۵۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایران سایز 4اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۶,۴۶۸,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۵۸۳,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/2اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۲۶۴,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/2 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۱,۰۸۹,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 1/4 1اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۹۰۲,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 2اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۱,۷۳۸,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای تو پیچ کیز ایران 3/4اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۸, ۳۶۳,۰۰۰ ریال
شیر یکطرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران 1/2اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸, ۲۴۴,۷۰۴ ریال

کیز ایران

کارخانه تولیدی و صنعتی کیز ایران در سال ۱۳۶۳ به عنوان اولین تولید کننده شیر فلکه های کشویی برنجی در ایران راه اندازی و در طی سالیان متمادی،

تلاش بی وقفه و مستمر تبدیل به برترین تولید کننده شیرآلات ساختمانی و تاسیساتی در عرصه صنعت تاسیسات گردید.

 

جوایز، افتخارات و استانداردها

 

  • دریافت جوائز بین المللی کیفیت (اسپانیا ۱۹۹۴ – ۲۰۰۸ و اروپا ۲۰۱۰ ).
  • اولین دریافت کننده نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
  • انتخاب کارآفرین نمونه از جشنواره قهرمانان صنعت سال ۱۳۸۷٫
  • انتخاب مدیر نمونه در همایش تولید کنندگان نمونه کشوری ۱۳۸۹٫
  • انتخاب شرکت برتر در جشنواره قهرمانان صنعت سال ۱۳۹۰٫

محصولات کیز ایران

شیر کلکتوری تو پیچ کیزایران
شیر کلکتوری تو پیچ کیزایران
یک طرفه فنری کیزایران
یک طرفه فنری کیزایران
یک طرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران
یک طرفه دریچه ای رو پیچ کیز ایران
شیر کشویی کیز ایران
شیر کشویی کیز ایران
یک طرفه دریچه ای کیزایران
یک طرفه دریچه ای کیزایران
شیر آتش نشانی کیزایرانپ
شیر آتش نشانی کیزایرانپ
صافی 7 کیز ایران
صافی 7 کیز ایران
شیر کوپلی کیز ایران
شیر کوپلی کیز ایران
شیر سوزنی کیزایران
شیر سوزنی کیزایران
شیر سوپاپی کیزایران
شیر سوپاپی کیزایران
شیر پیسوار کیزایران
شیر پیسوار کیزایران
شیر کلکتوری رو پیچ کیزایران
شیر کلکتوری رو پیچ کیزایران