محصولات آریاکوپلینگ

لیست قیمت محصولات آریا کوپلینگ

ImageNameDatePriceBuy
آچار چند منظوره کوپلینگ آریا کوپلینگ آتش نشانی1401-12-06۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
بست تخصصی کوپلینگ آریا کوپلینگ آتش نشانی 1/51401-12-06۱,۰۶۰,۰۰۰ ریال
تبدیل آریا کوپلینگ 1/5*2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال
تبدیل آریا کوپلینگ 2*1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۳,۶۹۰,۰۰۰ ریال
تبدیل آریا کوپلینگ 2*2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی (بدون قرقره)75*651401-06-13۵۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ استیل خش دار آتش نشانی (بدون قرقره)75*651401-06-13۵۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی (بدون قرقره)75*651401-06-13۵۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی (بدون قرقره)75*651401-12-06۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ سفید (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم) ۶۰*۵۰1401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ سفید (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم) 75*651401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)۶۰*۵۰1401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)75*651401-06-13۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ استیل خش دار - مات آتش نشانی 160*651401-12-06۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 160*651401-12-06۶۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 160*651401-12-06۶۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 160*651401-12-06۶۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل لولاطلایی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ استیل خش دار آتش نشانی 75*951401-12-06۸۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 75*951401-12-06۵۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 75*951401-12-06۵۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 75*951401-12-06۵۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل و لالاطلایی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ تمام استیل (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-06-13۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ سفید(بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ سفید(بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)۶۰*۵۰1401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)75*651401-06-13۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-12-06۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 160*651401-12-06۶۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 160*651401-12-06۶۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 160*651401-12-06۶۸,۲۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل لولاطلایی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 75*951401-12-06۵۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 75*951401-12-06۵۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 75*951401-12-06۵۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل و لالاطلایی 75*951401-06-13۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-12-06۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-12-06۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۵,۶۸۰,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 3 اینچ آتش نشانی1401-06-13۵,۵۵۹,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1401-12-06۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
دنباله آریا کوپلینگ سایز 1 اینچ آتش نشانی1401-12-06۵۳۰,۰۰۰ ریال
دنباله آریا کوپلینگ سایز 3/4 اینچ آتش نشانی1401-12-06۵۳۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 1 اینچ آتش نشانی1401-12-06۷,۱۶۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-12-06۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قرقره با پایه ثابت دیواری آتش نشانی (هوزریل) آریا کوپلینگ1401-06-13۲۵,۰۷۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس A با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1401-12-06۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس B با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1401-12-06۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس C با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1401-12-06۱۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس D با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1401-12-06۱۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-12-06۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-12-06۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۵,۶۸۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 3 اینچ آتش نشانی1401-12-06۶,۷۳۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1401-12-06۱,۵۴۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ سایز 1*1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ سایز 3/4*1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال
نازل ساده آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-12-06۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-12-06۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-12-06۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-12-06۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-12-06۲,۳۸۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۲,۹۱۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-12-06۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2*1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2*2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۵,۶۸۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 3 اینچ آتش نشانی1401-12-06۶,۷۳۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1401-12-06۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

آریاکوپلینگ

مجموعه آریاکوپلینگ در سال 1348  با هدف طراحی و ساخت قالبهای ویژه صنعتی تاسیس گردید.

دانش، خلاقیت و تجربه بیش از یک دهه فعالیت مستمر و موثر در زمینه قالب سازی، این امکان را فراهم نمود

تا به تدریج طیف وسیعی از محصولات تولیدی به روش تزریق پلاستیک، ریخته گری دایکست و ماشینکاری

با رعایت بالاترین حدود استانداردهای کیفیت به بازارهای صنعتی کشور راه یافته و زمینه را برای هدف گذاری تولیدات تخصصی و انحصاری فراهم آورد.

ورود موخر خدمات آتش نشانی به ایران طی کمتر از یک قرن اخیر، به هیچ عنوان از اهمیت توجه به آن نمی کاهد.

همواره ورود به صنایع حساس که مستقیما با جان و دارایی انسان ها در ارتباط هستند تصمیمی دشوار و سرنوشت ساز است.

مجموعه آریاکوپلینگ مفتخر است که این وظیفه را طی سالیان متوالی متعهدانه و داوطلبانه به عهده گرفته و از هیچ گونه تلاشی برای خدمت به امنیت جامعه فروگذار نبوده است.

 

محصولات آریاکوپلینگ

اتصالات آتش نشانی صنعتی و شهریشامل کوپلینگ­ها، نازل­ها، هیدارنت، درپوش، تبدیل و…  انواع جعبه های آتش نشانی با کاربردهای مختلف، شیر فلکه های متنوع، انواع قرقره، شیلنگ

و بست های ویژه، کپسول ABC منحصر به فرد اطفاء حریق و… بر این باور استواریم که تا تبلور شعار حفاظت از آرامش جامعه ای امن و به دور از هرگونه آسیب ناشی از حریق،

راه درازی در پیش است و تا حد توان برای توسعه تولیدات و افزایش دامنه خدمات “مطمئن و ایمن” همچون گذشته می کوشیم.