محصولات آریاکوپلینگ

لیست قیمت محصولات آریا کوپلینگ

ImageNameDatePriceBuy
آچار چند منظوره کوپلینگ آریا کوپلینگ آتش نشانی1401-06-13۲,۵۰۷,۰۰۰ ریال
بست تخصصی کوپلینگ آریا کوپلینگ آتش نشانی 1/51401-06-13۸۷۲,۰۰۰ ریال
تبدیل آریا کوپلینگ 1/5*2/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۳,۵۹۷,۰۰۰ ریال
تبدیل آریا کوپلینگ 2*1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۳,۰۵۲,۰۰۰ ریال
تبدیل آریا کوپلینگ 2*2/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۴,۰۳۳,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی (بدون قرقره)75*651401-06-13۵۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ استیل خش دار آتش نشانی (بدون قرقره)75*651401-06-13۵۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی (بدون قرقره)75*651401-06-13۵۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی (بدون قرقره)75*651401-06-13۶۷,۵۸۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ سفید (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم) ۶۰*۵۰1401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ سفید (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم) 75*651401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)۶۰*۵۰1401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)75*651401-06-13۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ استیل خش دار - مات آتش نشانی 160*651401-06-13۸۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 160*651401-06-13۵۳,۹۹۵,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 160*651401-06-13۵۳,۹۹۵,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 160*651401-06-13۵۳,۹۹۵,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل لولاطلایی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ استیل خش دار آتش نشانی 75*951401-06-13۸۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 75*951401-06-13۴۳,۰۵۵,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 75*951401-06-13۴۳,۰۵۵,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 75*951401-06-13۴۳,۰۵۵,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل و لالاطلایی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ تمام استیل (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-06-13۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ سفید(بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ سفید(بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)۶۰*۵۰1401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)75*651401-06-13۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651401-01-27۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 160*651401-06-13۵۳,۹۹۵,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 160*651401-06-13۵۳,۹۹۵,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 160*651401-06-13۵۳,۹۹۵,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل لولاطلایی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 75*951401-06-13۴۳,۰۵۵,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 75*951401-06-13۴۳,۰۵۵,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 75*951401-06-13۴۳,۰۵۵,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل و لالاطلایی 75*951401-06-13۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-06-13۱,۹۶۲,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۳۹۸,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-06-13۳,۱۶۱,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۴,۶۸۷,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 3 اینچ آتش نشانی1401-06-13۵,۵۵۹,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1401-06-13۱۲,۷۵۳,۰۰۰ ریال
دنباله آریا کوپلینگ سایز 1 اینچ آتش نشانی1401-06-13۴۳۶,۰۰۰ ریال
دنباله آریا کوپلینگ سایز 3/4 اینچ آتش نشانی1401-06-13۴۳۶,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 1 اینچ آتش نشانی1401-06-13۵,۳۴۱,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۷,۶۳۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-06-13۱۲,۶۴۴,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۱۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال
قرقره با پایه ثابت دیواری آتش نشانی (هوزریل) آریا کوپلینگ1401-06-13۲۵,۰۷۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس A با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1401-06-13۱۰,۵۷۳,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس B با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1401-06-13۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس C با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1401-06-13۱۳,۰۸۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس D با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1401-06-13۱۴,۱۷۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-06-13۱,۹۶۲,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۳۹۸,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-06-13۳,۱۶۱,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۴,۶۸۷,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 3 اینچ آتش نشانی1401-06-13۵,۵۵۹,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1401-06-13۱۲,۷۵۳,۰۰۰ ریال
کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ سایز 1*1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۵۰۷,۰۰۰ ریال
کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ سایز 3/4*1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۵۰۷,۰۰۰ ریال
نازل ساده آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۶۱۶,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۵,۹۹۵,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-06-13۶,۱۰۴,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۷,۰۸۵,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-06-13۳,۳۷۹,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۸,۰۶۶,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-06-13۸,۱۷۵,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۸,۹۳۸,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1401-06-13۱,۹۶۲,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۳۹۸,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1401-06-13۳,۱۶۱,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2*1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۷۲۵,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2*2/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۴,۷۹۶,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۴,۶۸۷,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 3 اینچ آتش نشانی1401-06-13۵,۵۵۹,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1401-06-13۱۲,۷۵۳,۰۰۰ ریال

آریاکوپلینگ

مجموعه آریاکوپلینگ در سال 1348  با هدف طراحی و ساخت قالبهای ویژه صنعتی تاسیس گردید.

دانش، خلاقیت و تجربه بیش از یک دهه فعالیت مستمر و موثر در زمینه قالب سازی، این امکان را فراهم نمود

تا به تدریج طیف وسیعی از محصولات تولیدی به روش تزریق پلاستیک، ریخته گری دایکست و ماشینکاری

با رعایت بالاترین حدود استانداردهای کیفیت به بازارهای صنعتی کشور راه یافته و زمینه را برای هدف گذاری تولیدات تخصصی و انحصاری فراهم آورد.

ورود موخر خدمات آتش نشانی به ایران طی کمتر از یک قرن اخیر، به هیچ عنوان از اهمیت توجه به آن نمی کاهد.

همواره ورود به صنایع حساس که مستقیما با جان و دارایی انسان ها در ارتباط هستند تصمیمی دشوار و سرنوشت ساز است.

مجموعه آریاکوپلینگ مفتخر است که این وظیفه را طی سالیان متوالی متعهدانه و داوطلبانه به عهده گرفته و از هیچ گونه تلاشی برای خدمت به امنیت جامعه فروگذار نبوده است.

 

محصولات آریاکوپلینگ

اتصالات آتش نشانی صنعتی و شهریشامل کوپلینگ­ها، نازل­ها، هیدارنت، درپوش، تبدیل و…  انواع جعبه های آتش نشانی با کاربردهای مختلف، شیر فلکه های متنوع، انواع قرقره، شیلنگ

و بست های ویژه، کپسول ABC منحصر به فرد اطفاء حریق و… بر این باور استواریم که تا تبلور شعار حفاظت از آرامش جامعه ای امن و به دور از هرگونه آسیب ناشی از حریق،

راه درازی در پیش است و تا حد توان برای توسعه تولیدات و افزایش دامنه خدمات “مطمئن و ایمن” همچون گذشته می کوشیم.