محصولات آریاکوپلینگ

 

لیست قیمت محصولات آریا کوپلینگ

ImageNameDatePrice
آچار چند منظوره کوپلینگ آریا کوپلینگ آتش نشانی1402-03-03۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بست تخصصی کوپلینگ آریا کوپلینگ آتش نشانی 1/51402-03-03۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال
تبدیل آریا کوپلینگ 1/5*2/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تبدیل آریا کوپلینگ 2*1/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تبدیل آریا کوپلینگ 2*2/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۵,۶۵۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی (بدون قرقره)75*651402-03-03۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ استیل خش دار آتش نشانی (بدون قرقره)75*651402-03-03۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی (بدون قرقره)75*651402-03-03۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی (بدون قرقره)75*651402-03-03۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ سفید (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم) ۶۰*۵۰1402-03-03۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ سفید (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم) 75*651402-03-03۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1402-03-03۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651402-03-03۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)۶۰*۵۰1402-03-03۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)75*651401-06-13۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651402-03-03۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ استیل خش دار - مات آتش نشانی 160*651402-03-03۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 160*651402-03-03۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 160*651401-12-06۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 160*651402-03-03۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 160*651402-03-03۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل لولاطلایی 160*651402-03-03۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ استیل آینه ای آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ استیل خش دار آتش نشانی 75*951402-03-03۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ استیل گلد آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 75*951402-03-03۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 75*951402-03-03۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 75*951402-03-03۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه توکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل و لالاطلایی 75*951402-03-03۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ تمام استیل (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651402-03-03۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ سفید(بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1402-03-03۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ سفید(بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651402-03-03۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1402-03-03۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ قرمز (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651402-03-03۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)۶۰*۵۰1402-03-03۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا طلایی)75*651401-06-13۲۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)۶۰*۵۰1402-03-03۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار آریا کوپلینگ رنگ کرم (بدون قرقره-باقفل و لولا کروم)75*651402-03-03۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 160*651401-06-13۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 160*651402-03-03۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 160*651402-03-03۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 160*651402-03-03۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوطبقه آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل لولاطلایی 160*651402-03-03۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ تمام استیل آتش نشانی 75*951401-06-13۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ سفید آتش نشانی 75*951402-03-03۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ قرمز آتش نشانی 75*951402-03-03۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم آتش نشانی 75*951402-03-03۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
جعبه روکار دوکابین افقی آریا کوپلینگ رنگ کرم قفل و لالاطلایی 75*951402-03-03۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1402-03-03۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1402-03-03۴,۴۱۰,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1402-03-03۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1402-03-03۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
دنباله آریا کوپلینگ سایز 1 اینچ آتش نشانی1401-12-06۵۳۰,۰۰۰ ریال
دنباله آریا کوپلینگ سایز 3/4 اینچ آتش نشانی1401-12-06۵۳۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 1 اینچ آتش نشانی1402-03-03۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 2 اینچ آتش نشانی1402-03-03۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
شیر فلکه آریا کوپلینگ برنجی سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قرقره با پایه ثابت دیواری آتش نشانی (هوزریل) آریا کوپلینگ1402-03-03۶۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس A با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1402-03-03۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس B با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1402-03-03۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس C با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1402-03-03۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قرقره فابرباکس D با پایه متحرک آتش نشانی آریا کوپلینگ1402-03-03۲۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1402-03-03۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1402-03-03۴,۴۱۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 3 اینچ آتش نشانی1402-03-03۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1402-03-03۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ سایز 1*1/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ سایز 3/4*1/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نازل ساده آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1401-06-13۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1402-03-03۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1402-03-03۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1402-03-03۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1402-03-03۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
نازل شیردار سه حالته فلزی آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز ۱ اینچ آتش نشانی1402-03-03۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 1/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2 اینچ آتش نشانی1402-03-03۴,۴۱۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2*1/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۳,۲۹۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2*2/5 اینچ آتش نشانی1401-12-06۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 2/5 اینچ آتش نشانی1402-03-03۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 3 اینچ آتش نشانی1402-03-03۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال
هیدرانت آریا کوپلینگ سایز 4 اینچ آتش نشانی1402-03-03۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

آریاکوپلینگ

مجموعه آریاکوپلینگ در سال 1348  با هدف طراحی و ساخت قالبهای ویژه صنعتی تاسیس گردید.

دانش، خلاقیت و تجربه بیش از یک دهه فعالیت مستمر و موثر در زمینه قالب سازی، این امکان را فراهم نمود

تا به تدریج طیف وسیعی از محصولات تولیدی به روش تزریق پلاستیک، ریخته گری دایکست و ماشینکاری

با رعایت بالاترین حدود استانداردهای کیفیت به بازارهای صنعتی کشور راه یافته و زمینه را برای هدف گذاری تولیدات تخصصی و انحصاری فراهم آورد.

ورود موخر خدمات آتش نشانی به ایران طی کمتر از یک قرن اخیر، به هیچ عنوان از اهمیت توجه به آن نمی کاهد.

همواره ورود به صنایع حساس که مستقیما با جان و دارایی انسان ها در ارتباط هستند تصمیمی دشوار و سرنوشت ساز است.

مجموعه آریاکوپلینگ مفتخر است که این وظیفه را طی سالیان متوالی متعهدانه و داوطلبانه به عهده گرفته و از هیچ گونه تلاشی برای خدمت به امنیت جامعه فروگذار نبوده است.

 

محصولات آریاکوپلینگ

اتصالات آتش نشانی صنعتی و شهریشامل کوپلینگ­ها، نازل­ها، هیدارنت، درپوش، تبدیل و…  انواع جعبه های آتش نشانی با کاربردهای مختلف، شیر فلکه های متنوع، انواع قرقره، شیلنگ

و بست های ویژه، کپسول ABC منحصر به فرد اطفاء حریق و… بر این باور استواریم که تا تبلور شعار حفاظت از آرامش جامعه ای امن و به دور از هرگونه آسیب ناشی از حریق،

راه درازی در پیش است و تا حد توان برای توسعه تولیدات و افزایش دامنه خدمات “مطمئن و ایمن” همچون گذشته می کوشیم.