لیست قیمت دیگهای شوفاژکار

ImageNameDatePriceBuy
بویلر چدنی استار پره 10 ظرفیت 6790001401-12-05۱,۳۸۰,۹۰۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 11 ظرفیت 7420001401-12-05۱,۵۱۵,۴۰۹,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 12 ظرفیت 8030001401-12-05۱,۶۴۹,۲۵۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 13 ظرفیت 8650001401-12-05۱,۷۸۳,۷۵۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 14 ظرفیت 9280001401-12-05۱,۹۱۸,۲۵۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 15 ظرفیت 9900001401-12-05۲,۰۵۲,۱۰۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 16 ظرفیت 10520001401-12-05۲,۱۸۵,۹۵۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 17 ظرفیت 11130001401-12-05۲,۵۷۷,۰۴۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 18 ظرفیت 11740001401-12-05۲,۴۵۴,۹۵۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 19 ظرفیت 12370001401-12-05۲,۵۸۸,۷۹۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 20 ظرفیت 13000001401-12-05۲,۷۲۲,۶۴۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 7 ظرفیت 4940001401-12-05۹۷۸,۷۱۹,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 8 ظرفیت 5560001401-12-05۱,۱۱۲,۵۵۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 9 ظرفیت 6170001401-12-05۱,۲۴۷,۰۶۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 10 ظرفیت 3340001401-12-05۷۱۶,۲۳۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 11 ظرفیت 3790001401-12-05۷۸۲,۰۹۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 12 ظرفیت 4260001401-12-05۸۴۸,۸۳۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 13 ظرفیت 4610001401-12-05۹۱۴,۶۹۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 14 ظرفیت 5150001401-12-05۹۸۱,۴۴۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 15 ظرفیت 5600001401-12-05۱,۰۴۸,۱۹۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 8 ظرفیت 2430001401-12-05۵۸۲,۷۳۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 9 ظرفیت 2890001401-12-05۶۴۹,۴۸۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر ۲۰۰ پره 4 ظرفیت 335001401-12-05۱۴۱,۷۶۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر ۲۰۰ پره 5 ظرفیت 420001401-12-05۱۵۹,۰۳۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر ۲۰۰ پره 7 ظرفیت 590001401-12-05۲۰۰,۱۶۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 2۰۰ پره 8 ظرفیت 675001401-12-05۲۲۴,۵۶۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 5 ظرفیت 437001401-12-05۱۵۱,۶۲۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 6 ظرفیت 536001401-12-05۱۷۶,۳۳۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 7 ظرفیت 634001401-12-05۲۰۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 8 ظرفیت 733001401-12-05۲۲۷,۹۸۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 9 ظرفیت 831001401-12-05۲۵۲,۶۹۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 10 ظرفیت 2580001401-12-05۵۸۷,۵۱۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 11 ظرفیت 2855001401-12-05۶۴۴,۲۹۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 12 ظرفیت 3138001401-12-05۶۹۹,۸۲۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 13 ظرفیت 3414001401-06-13۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 5 ظرفیت 1187001401-12-05۳۰۷,۳۳۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 6 ظرفیت 1462001401-12-05۳۶۲,۸۷۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 7 ظرفیت 1745001401-12-05۴۱۹,۶۵۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 8 ظرفیت 2021001401-12-05۴۷۶,۴۲۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 9 ظرفیت 2296001401-12-05۵۳۱,۹۷۹,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 5۰۰ پره 6 ظرفیت 1850001401-12-05۴۱۹,۶۷۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 5۰۰ پره 7 ظرفیت 2250001401-12-05۴۶۱,۸۱۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 5۰۰ پره 8 ظرفیت 2650001401-12-05۵۰۳,۹۶۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 5۰۰ پره 9 ظرفیت 3040001401-12-05۵۴۶,۱۰۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 10 ظرفیت 6790001401-12-05۱,۵۴۶,۷۵۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 11 ظرفیت 7420001401-12-05۱,۶۹۴,۳۰۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 12 ظرفیت 8030001401-12-05۱,۸۴۱,۲۱۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 13 ظرفیت 8650001401-12-05۱,۹۸۸,۱۱۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 14 ظرفیت 9280001401-12-05۲,۱۳۵,۶۷۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 15 ظرفیت 9900001401-12-05۲,۲۸۳,۲۳۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 16 ظرفیت 10520001401-12-05۲,۴۲۹,۴۸۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 17 ظرفیت 11130001401-12-05۲,۳۲۰,۴۵۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 18 ظرفیت 11740001401-12-05۲,۷۲۴,۶۰۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 19 ظرفیت 12370001401-12-05۲,۸۷۱,۵۱۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 20 ظرفیت 13000001401-12-05۳,۰۱۸,۴۱۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 7 ظرفیت 4940001401-12-05۱,۱۰۵,۳۸۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 8 ظرفیت 5560001401-12-05۱,۲۵۲,۲۸۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 9 ظرفیت 6170001401-12-05۱,۳۹۹,۱۹۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 5 ظرفیت 430001401-12-05۱۹۴,۰۴۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 6 ظرفیت 515001401-12-05۲۲۴,۸۲۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 8 ظرفیت 700001401-12-05۲۸۱,۰۲۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 9 ظرفیت 790001401-12-05۳۱۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 9 ظرفیت 890001401-12-05۳۳۸,۵۶۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 10 ظرفیت 1560001401-12-05۴۹۳,۵۱۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 11 ظرفیت 1770001401-12-05۵۳۵,۴۰۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 12 ظرفیت 1990001401-12-05۵۷۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 13 ظرفیت 2210001401-12-05۶۱۵,۷۷۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 7 ظرفیت 910001401-12-05۳۷۲,۴۰۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 8 ظرفیت 1130001401-12-05۴۱۲,۰۲۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 9 ظرفیت 1340001401-12-05۴۵۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج استخری آكواتك 150 ظرفیت 1460001401-12-05۱,۱۰۰,۸۲۸,۰۰۰ ریال
پکیج استخری آكواتك 150 ظرفیت 1460001401-12-05۱,۱۰۰,۸۲۸,۰۰۰ ریال
پکیج استخری آكواتك 85 ظرفیت 831001401-12-05۷۱۲,۳۰۱,۰۰۰ ریال
پکیج استخری آكواتك 85 ظرفیت 831001401-12-05۷۱۲,۳۰۱,۰۰۰ ریال
پکیج استخری و جکوزی آكواتك 85 ظرفیت 831001401-12-05۸۴۲,۶۵۷,۰۰۰ ریال
پکیج استخری و جکوزی آكواتك 85 ظرفیت 831001401-12-05۸۴۲,۶۵۷,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 5 پره ظرفیت 360001401-12-05۴۲۳,۳۹۹,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 5 پره فن دار ظرفیت 360001401-12-05۴۵۶,۳۱۲,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 5 پره گرمایش از کف ظرفیت 360001401-12-05۴۵۷,۶۹۸,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 6 پره ظرفیت 450001401-12-05۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 6 پره فن دار ظرفیت 450001401-12-05۵۲۴,۹۱۴,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 6 پره گرمایش از کف ظرفیت 450001401-12-05۵۲۶,۲۹۸,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 7 پره ظرفیت 540001401-12-05۵۶۰,۵۹۷,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 7 پره فن دار ظرفیت 540001401-12-05۵۹۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 7 پره گرمایش از کف ظرفیت 540001401-12-05۶۵۴,۸۴۱,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی کوتاه 5 پره ظرفیت 360001401-12-05۳۸۹,۰۹۴,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 5 پره ظرفیت 437001401-12-05۴۵۳,۰۴۸,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 5 پره ظرفیت 437001401-12-05۴۵۳,۰۴۸,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 7 پره ظرفیت 634001401-12-05۴۸۵,۳۴۸,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 7 پره ظرفیت 634001401-12-05۴۸۵,۳۴۸,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 9 پره ظرفیت 837001401-12-05۵۱۸,۴۳۷,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 9 پره ظرفیت 837001401-12-05۵۱۸,۴۳۷,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 5 پره ظرفیت 43700 بدون مبدل1348-10-11۳۴۷,۴۶۷,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 5 پره ظرفیت 43700 بدون مبدل1401-12-05۳۴۷,۴۶۷,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 5 پره ظرفیت 43700 مبدل دار1401-12-05۳۸۰,۵۵۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 5 پره ظرفیت 43700 مبدل دار1401-12-05۳۸۰,۵۵۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 پره ظرفیت 63400 بدون مبدل1401-12-05۳۸۰,۵۵۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 پره ظرفیت 63400 بدون مبدل1401-12-05۳۸۰,۵۵۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 پره ظرفیت 63400 مبدل دار1401-12-05۴۱۲,۸۵۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 پره ظرفیت 63400 مبدل دار1401-12-05۴۱۲,۸۵۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 پره ظرفیت 83200 بدون مبدل1401-12-05۴۱۲,۸۵۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 پره ظرفیت 83200 بدون مبدل1401-12-05۴۱۲,۸۵۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 پره ظرفیت 83200 مبدل دار1401-12-05۴۴۵,۹۵۴,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 پره ظرفیت 83200 مبدل دار1401-12-05۴۴۵,۹۵۴,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای رعد کوتاه 5 پره ظرفیت 1200001401-12-05۴۷۳,۵۲۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای رعد کوتاه 5 پره ظرفیت 1200001401-12-05۴۷۳,۵۲۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای رعد کوتاه 6 پره ظرفیت 1480001401-12-05۵۱۴,۵۰۱,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای رعد کوتاه 6 پره ظرفیت 1480001401-12-05۵۱۴,۵۰۱,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش بلند 4 پره ظرفیت 309601401-12-05۳۳۴,۷۷۸,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش بلند 4 پره ظرفیت 309601401-12-05۳۳۴,۷۷۸,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش بلند 5 پره ظرفیت 387001401-12-05۳۵۳,۸۵۱,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش بلند 5 پره ظرفیت 387001401-12-05۳۵۳,۸۵۱,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش کوتاه 4 پره ظرفیت 309601401-12-05۲۸۰,۴۹۳,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش کوتاه 4 پره ظرفیت 309601401-12-05۲۸۰,۴۹۳,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش کوتاه 5 پره ظرفیت 387001401-12-05۲۸۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش کوتاه 5 پره ظرفیت 387001401-12-05۲۸۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال

لیست قیمت دیگ چدنی شوفاژکار با شماره 02166606161 تماس بگیرید

مدلنامظرفیتقیمت کل
300-5سولار43,000168,732,000
300-6سولار51,500195,502,000
300-7سولار61,000219,932,000
300-8سولار70,000244,368,000
300-9سولار79,000269,974,000
300-10سولار89,000294,402,000
400-7سولار91,000323,830,000
400-8سولار113,000258,279,000
400-9سولار134,000394,696,000
400-10سولار156,000429,143,000
400-11سولار177,000465,571,000
400-12سولار199,000500,017,000
400-13سولار221,000535,454,000
300-5سوپر43,700131,844,000
300-6سوپر53,600153,331,000
300-7سوپر63,400175,783,000
300-8سوپر73,300198,248,000
300-9سوپر83,100219,731,000
400-5سوپر118,700267,245,000
400-6سوپر146,200315,543,000
400-7سوپر174,500364,917,000
400-8سوپر202,100414,285,000
400-9سوپر229,600462,590,000
400-10سوپر258,000510,881,000
400-11سوپر285,500560,256,000
400-12سوپر313,800608,543,000
400-13سوپر341,400
8 توربوتوربو243,000485,612,000
9 توربوتوربو289,000541,233,000
10 توربوتوربو334,000596,865,000
11 توربوتوربو379,000651,743,000
12 توربوتوربو426,000707,364,000
13 توربوتوربو461,000762,245,000
14 توربوتوربو515,000817,869,000
15 توربوتوربو560,000873,495,000
1300-7سوپرهیت494,000815,599,000
1300-8سوپرهیت556,000927,132,000
1300-9سوپرهیت617,0001,039,331,000
1300-10سوپرهیت679,0001,150,756,000
1300-11سوپرهیت742,0001,262,841,000
1300-12سوپرهیت803,0001,374,382,000
1300-13سوپرهیت865,0001,486,463,000
1300-14سوپرهیت928,0001,598,546,000
1300-15سوپرهیت990,0001,710,085,000
1300-16سوپرهیت1,052,0001,821,630,000
1300-17سوپرهیت1,113,0001,933,711,000
1300-18سوپرهیت1,174,0002,045,797,000
1300-19سوپرهیت1,237,0002,157,332,000
1300-20سوپرهیت1,300,0002,268,871,000
لیست قیمت دیگ های شوفاژکار تاریخ اپدیت 5 شهریور 1401
برای سفارش با 02166606161 تماس بگیرید
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار

مشخصات دیگ های چدنی یا بویلر شوفاژکار

جهت مقایسه مشخصات و امکانات انواد دیگ های چدنی این مقاله مشخصات دیگ های چدنی را مطالعه نمایید

لیست قیمت اعلام حریق محصولات آریاک

دانلود لیست قیمت شوفاژکار 1401