لیست قیمت دیگهای شوفاژکار

لیست قیمت دیگ های شوفاژکار قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید

مدلنامظرفیتقیمت کل
300-5سولار43,000102,404,050
300-6سولار51,500119,376,900
300-7سولار61,000134,771,950
300-8سولار70,000150,180,800
300-9سولار79,000166,363,600
300-10سولار89,000181,767,850
400-7سولار91,000181,646,000
400-8سولار113,000208,714,000
400-9سولار134,000229,928,000
400-10سولار156,000249,996,000
400-11سولار177,000271,216,000
400-12سولار199,000291,283,000
400-13سولار221,000311,926,000
300-5سوپر43,70082,151,400
300-6سوپر53,60095,905,400
300-7سوپر63,400110,312,600
300-8سوپر73,300124,722,100
300-9سوپر83,100138,426,300
400-5سوپر118,700156,826,650
400-6سوپر146,200185,852,650
400-7سوپر174,500215,531,850
400-8سوپر202,100245,191,500
400-9سوپر229,600274,161,150
400-10سوپر258,000303,106,650
400-11سوپر285,500332,719,150
400-12سوپر313,800361,627,850
400-13سوپر341,400391,204,700
8 توربوتوربو243,000338,385,200
9 توربوتوربو289,000376,662,950
10 توربوتوربو334,000414,905,050
11 توربوتوربو379,000452,574,450
12 توربوتوربو426,000490,762,500
13 توربوتوربو461,000526,329,700
14 توربوتوربو515,000564,608,600
15 توربوتوربو560,000602,888,650
1300-7سوپرهیت494,000606,214,450
1300-8سوپرهیت556,000689,651,550
1300-9سوپرهیت617,000773,502,650
1300-10سوپرهیت679,000856,917,900
1300-11سوپرهیت742,000940,747,150
1300-12سوپرهیت803,0001,024,149,750
1300-13سوپرهیت865,0001,107,951,400
1300-14سوپرهیت928,0001,191,749,600
1300-15سوپرهیت990,0001,275,114,250
1300-16سوپرهیت1,052,0001,358,478,900
1300-17سوپرهیت1,113,0001,442,241,450
1300-18سوپرهیت1,174,0001,525,997,100
1300-19سوپرهیت1,237,0001,609,320,350
1300-20سوپرهیت1,300,0001,692,634,400
لیست قیمت دیگ های شوفاژکار تاریخ اپدیت 15 اردیبهشت 1400
قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار