لیست قیمت دیگهای شوفاژکار

لیست قیمت دیگ های شوفاژکار قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید

مدلنامظرفیتقیمت کل
300-5سولار43,00098,294,000
300-6سولار51,500113,889,000
300-7سولار61,000128,120,000
300-8سولار70,000142,356,000
300-9سولار79,000157,272,000
300-10سولار89,000171,503,000
400-7سولار91,000181,646,000
400-8سولار113,000208,714,000
400-9سولار134,000229,928,000
400-10سولار156,000249,996,000
400-11سولار177,000271,216,000
400-12سولار199,000291,283,000
400-13سولار221,000311,926,000
300-5سوپر43,70077,548,000
300-6سوپر53,60090,186,000
300-7سوپر63,400103,605,000
300-8سوپر73,300116,605,000
300-9سوپر83,100129,242,000
400-5سوپر118,700146,521,000
400-6سوپر146,200173,013,000
400-7سوپر174,500200,085,000
400-8سوپر202,100227,154,000
400-9سوپر229,600253,640,000
400-10سوپر258,000280,118,000
400-11سوپر285,500307,190,000
400-12سوپر313,800333,666,000
400-13سوپر341,400360,738,000
8 توربوتوربو243,000309,084,000
9 توربوتوربو289,000344,486,000
10 توربوتوربو334,000379,896,000
11 توربوتوربو379,000414,824,000
12 توربوتوربو426,000450,226,000
13 توربوتوربو461,000485,157,000
14 توربوتوربو515,000520,561,000
15 توربوتوربو560,000555,966,000
1300-7سوپرهیت494,000542,712,000
1300-8سوپرهیت556,000616,929,000
1300-9سوپرهیت617,000691,514,000
1300-10سوپرهیت679,000765,514,000
1300-11سوپرهیت742,000840,314,000
1300-12سوپرهیت803,000914,536,000
1300-13سوپرهیت865,000989,116,000
1300-14سوپرهیت928,0001,063,697,000
1300-15سوپرهیت990,0001,137,917,000
1300-16سوپرهیت1,052,0001,212,141,000
1300-17سوپرهیت1,113,0001,286,733,000
1300-18سوپرهیت1,174,0001,361,305,000
1300-19سوپرهیت1,237,0001,435,523,000
1300-20سوپرهیت1,300,0001,509,743,000
لیست قیمت دیگ های شوفاژکار تاریخ اپدیت 06 مهر99
قیمت ها بروز نمی باشد با شماره 66606161 تماس بگیرید
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار