لیست قیمت دیگهای شوفاژکار

ImageNameDatePriceBuy
بویلر چدنی استار پره 10 ظرفیت 6790001401-06-13۱,۲۸۸,۹۶۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 11 ظرفیت 7420001401-06-13۱,۴۱۱,۹۱۹,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 12 ظرفیت 8030001401-06-13۱,۵۳۴,۳۴۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 13 ظرفیت 8650001401-06-13۱,۶۵۶,۷۶۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 14 ظرفیت 9280001401-06-13۱,۷۷۹,۷۳۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 15 ظرفیت 9900001401-06-13۱,۹۰۲,۶۹۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 16 ظرفیت 10520001401-06-13۲,۰۲۴,۵۷۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 17 ظرفیت 11130001401-06-13۲,۱۴۷,۵۳۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 18 ظرفیت 11740001401-06-13۲,۲۷۰,۵۰۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 19 ظرفیت 12370001401-06-13۲,۳۹۲,۹۲۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 20 ظرفیت 13000001401-06-13۲,۵۱۵,۳۴۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 7 ظرفیت 4940001401-06-13۹۲۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 8 ظرفیت 5560001401-06-13۱,۰۴۳,۵۷۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی استار پره 9 ظرفیت 6170001401-06-13۱,۱۶۵,۹۹۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 10 ظرفیت 3340001401-06-13۵۹۶,۸۶۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 11 ظرفیت 3790001401-06-13۶۵۱,۷۴۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 12 ظرفیت 4260001401-06-13۷۰۷,۳۶۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 13 ظرفیت 4610001401-06-13۷۶۲,۲۴۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 14 ظرفیت 5150001401-06-13۸۱۷,۸۶۹,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 15 ظرفیت 5600001401-06-13۸۷۳,۴۹۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 8 ظرفیت 2430001401-06-13۴۸۵,۶۱۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی توربو پره 9 ظرفیت 2890001401-06-13۵۴۱,۲۳۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر ۲۰۰ پره 4 ظرفیت 335001401-06-13۱۲۳,۲۷۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر ۲۰۰ پره 5 ظرفیت 420001401-06-13۱۳۸,۲۹۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر ۲۰۰ پره 7 ظرفیت 590001401-06-13۱۷۴,۰۵۹,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 2۰۰ پره 8 ظرفیت 675001401-06-13۱۹۵,۲۷۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 5 ظرفیت 437001401-01-25۱۳۱,۸۴۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 6 ظرفیت 536001401-06-13۱۵۳,۳۳۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 7 ظرفیت 634001401-06-13۱۷۵,۷۸۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 8 ظرفیت 733001401-06-13۱۹۸,۲۴۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 3۰۰ پره 9 ظرفیت 831001401-06-13۲۱۹,۷۳۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 10 ظرفیت 2580001401-06-13۵۱۰,۸۸۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 11 ظرفیت 2855001401-06-13۵۶۰,۲۵۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 12 ظرفیت 3138001401-06-13۶۰۸,۵۴۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 13 ظرفیت 3414001401-06-13۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 5 ظرفیت 1187001401-06-13۲۶۷,۲۴۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 6 ظرفیت 1462001401-06-13۳۱۵,۵۴۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 7 ظرفیت 1745001401-06-13۳۶۴,۹۱۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 8 ظرفیت 2021001401-06-13۴۱۴,۲۸۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 4۰۰ پره 9 ظرفیت 2296001401-06-13۴۶۲,۵۹۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 5۰۰ پره 6 ظرفیت 1850001401-06-13۳۶۴,۹۳۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 5۰۰ پره 7 ظرفیت 2250001401-06-13۴۰۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 5۰۰ پره 8 ظرفیت 2650001401-06-13۴۳۸,۲۲۹,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپر 5۰۰ پره 9 ظرفیت 3040001401-06-13۴۷۴,۸۷۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 10 ظرفیت 6790001401-06-13۱,۱۵۰,۷۵۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 11 ظرفیت 7420001401-06-13۱,۲۶۲,۸۴۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 12 ظرفیت 8030001401-06-13۱,۳۷۴,۳۸۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 13 ظرفیت 8650001401-06-13۱,۴۸۶,۴۶۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 14 ظرفیت 9280001401-06-13۱,۵۹۸,۵۴۶,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 15 ظرفیت 9900001401-06-13۱,۷۱۰,۰۸۵,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 16 ظرفیت 10520001401-06-13۱,۸۲۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 17 ظرفیت 11130001401-06-13۱,۹۳۳,۷۱۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 18 ظرفیت 11740001401-06-13۲,۰۴۵,۷۹۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 19 ظرفیت 12370001401-06-13۲,۱۵۷,۳۳۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 20 ظرفیت 13000001401-06-13۲,۲۶۸,۸۷۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 7 ظرفیت 4940001401-06-13۸۱۵,۵۹۹,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 8 ظرفیت 5560001401-06-13۹۲۷,۱۳۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سوپرهیت پره 9 ظرفیت 6170001401-06-13۱,۰۳۹,۲۲۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 5 ظرفیت 430001401-06-13۱۶۸,۷۳۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 6 ظرفیت 515001401-06-13۱۹۵,۵۰۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 8 ظرفیت 700001401-06-13۲۴۴,۳۶۸,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 9 ظرفیت 790001401-06-13۲۶۹,۹۷۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 3۰۰ پره 9 ظرفیت 890001401-06-13۲۹۴,۴۰۲,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 10 ظرفیت 1560001401-06-13۴۲۹,۱۴۳,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 11 ظرفیت 1770001401-06-13۴۶۵,۵۷۱,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 12 ظرفیت 1990001401-06-13۵۰۰,۰۱۷,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 13 ظرفیت 2210001401-06-13۵۳۵,۴۵۴,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 7 ظرفیت 910001401-06-13۳۲۳,۸۳۰,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 8 ظرفیت 1130001401-06-13۳۵۸,۲۷۹,۰۰۰ ریال
بویلر چدنی سولار 4۰۰ پره 9 ظرفیت 1340001401-06-13۳۹۴,۶۹۶,۰۰۰ ریال
پکیج استخری آكواتك 150 ظرفیت 1460001401-06-13۸۱۹,۰۶۸,۰۰۰ ریال
پکیج استخری آكواتك 150 ظرفیت 1460001401-01-25۸۱۹,۰۶۸,۰۰۰ ریال
پکیج استخری آكواتك 85 ظرفیت 831001401-06-13۵۲۹,۹۸۶,۰۰۰ ریال
پکیج استخری آكواتك 85 ظرفیت 831001401-01-25۵۲۹,۹۸۶,۰۰۰ ریال
پکیج استخری و جکوزی آكواتك 85 ظرفیت 831001401-06-13۶۲۶,۹۷۷,۰۰۰ ریال
پکیج استخری و جکوزی آكواتك 85 ظرفیت 831001401-01-25۶۲۶,۹۷۷,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 5 پره ظرفیت 360001401-06-13۲۶۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 5 پره فن دار ظرفیت 360001401-06-13۲۸۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 5 پره گرمایش از کف ظرفیت 360001401-06-13۲۸۵,۷۷۵,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 6 پره ظرفیت 450001401-06-13۳۰۷,۱۹۳,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 6 پره فن دار ظرفیت 450001401-06-13۳۲۷,۷۴۳,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 6 پره گرمایش از کف ظرفیت 450001401-06-13۳۲۸,۶۰۸,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 7 پره ظرفیت 540001401-06-13۳۵۰,۰۲۳,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 7 پره فن دار ظرفیت 540001401-06-13۳۷۰,۵۷۳,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی بلند 7 پره گرمایش از کف ظرفیت 540001401-06-13۳۷۶,۲۰۹,۰۰۰ ریال
پکیج زمینی سری پی کوتاه 5 پره ظرفیت 360001401-06-13۲۴۲,۹۴۱,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 5 پره ظرفیت 437001401-06-13۳۰۶,۴۴۴,۶۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 5 پره ظرفیت 437001401-06-13۳۳۷,۰۸۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 7 پره ظرفیت 634001401-06-13۳۲۸,۲۹۳,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 7 پره ظرفیت 634001401-06-13۳۶۱,۱۲۲,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 9 پره ظرفیت 837001401-06-13۳۵۰,۶۷۴,۸۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش بلند 9 پره ظرفیت 837001401-06-13۳۸۵,۷۴۲,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 5 پره ظرفیت 43700 بدون مبدل1401-06-13۲۳۵,۰۲۸,۸۵۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 5 پره ظرفیت 43700 بدون مبدل1401-06-13۲۵۸,۵۳۲,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 5 پره ظرفیت 43700 مبدل دار1401-06-13۲۵۷,۴۱۲,۷۵۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 5 پره ظرفیت 43700 مبدل دار1401-06-13۲۸۳,۱۵۴,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 پره ظرفیت 63400 بدون مبدل1401-06-13۲۵۷,۴۱۲,۷۵۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 پره ظرفیت 63400 بدون مبدل1401-06-13۲۸۳,۱۵۴,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 پره ظرفیت 63400 مبدل دار1401-06-13۲۷۹,۲۶۱,۱۵۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 پره ظرفیت 63400 مبدل دار1401-06-13۳۰۷,۱۸۷,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 پره ظرفیت 83200 بدون مبدل1401-06-13۲۷۹,۲۶۱,۱۵۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 پره ظرفیت 83200 بدون مبدل1401-06-13۳۰۷,۱۸۷,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 پره ظرفیت 83200 مبدل دار1401-06-13۳۰۱,۶۴۶,۱۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 پره ظرفیت 83200 مبدل دار1401-06-13۳۳۱,۸۱۱,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای رعد کوتاه 5 پره ظرفیت 1200001401-06-13۳۵۲,۸۱۳,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای رعد کوتاه 5 پره ظرفیت 1200001401-06-13۳۵۲,۸۱۳,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای رعد کوتاه 6 پره ظرفیت 1480001401-06-13۳۸۲,۸۱۳,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای رعد کوتاه 6 پره ظرفیت 1480001401-06-13۳۸۲,۸۱۳,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش بلند 4 پره ظرفیت 309601401-06-13۱۸۹,۷۲۷,۶۵۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش بلند 4 پره ظرفیت 309601401-06-13۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش بلند 5 پره ظرفیت 387001401-06-13۱۹۵,۵۸۹,۸۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش بلند 5 پره ظرفیت 387001401-06-13۲۱۵,۱۴۹,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش کوتاه 4 پره ظرفیت 309601401-06-13۲۲۶,۴۴۶,۱۵۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش کوتاه 4 پره ظرفیت 309601401-06-13۲۴۹,۰۹۱,۰۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش کوتاه 5 پره ظرفیت 387001401-06-13۲۳۹,۳۴۷,۵۰۰ ریال
پکیج موتورخانه ای هورخش کوتاه 5 پره ظرفیت 387001401-06-13۲۶۳,۲۸۲,۰۰۰ ریال

لیست قیمت دیگ چدنی شوفاژکار با شماره 02166606161 تماس بگیرید

مدلنامظرفیتقیمت کل
300-5سولار43,000168,732,000
300-6سولار51,500195,502,000
300-7سولار61,000219,932,000
300-8سولار70,000244,368,000
300-9سولار79,000269,974,000
300-10سولار89,000294,402,000
400-7سولار91,000323,830,000
400-8سولار113,000258,279,000
400-9سولار134,000394,696,000
400-10سولار156,000429,143,000
400-11سولار177,000465,571,000
400-12سولار199,000500,017,000
400-13سولار221,000535,454,000
300-5سوپر43,700131,844,000
300-6سوپر53,600153,331,000
300-7سوپر63,400175,783,000
300-8سوپر73,300198,248,000
300-9سوپر83,100219,731,000
400-5سوپر118,700267,245,000
400-6سوپر146,200315,543,000
400-7سوپر174,500364,917,000
400-8سوپر202,100414,285,000
400-9سوپر229,600462,590,000
400-10سوپر258,000510,881,000
400-11سوپر285,500560,256,000
400-12سوپر313,800608,543,000
400-13سوپر341,400
8 توربوتوربو243,000485,612,000
9 توربوتوربو289,000541,233,000
10 توربوتوربو334,000596,865,000
11 توربوتوربو379,000651,743,000
12 توربوتوربو426,000707,364,000
13 توربوتوربو461,000762,245,000
14 توربوتوربو515,000817,869,000
15 توربوتوربو560,000873,495,000
1300-7سوپرهیت494,000815,599,000
1300-8سوپرهیت556,000927,132,000
1300-9سوپرهیت617,0001,039,331,000
1300-10سوپرهیت679,0001,150,756,000
1300-11سوپرهیت742,0001,262,841,000
1300-12سوپرهیت803,0001,374,382,000
1300-13سوپرهیت865,0001,486,463,000
1300-14سوپرهیت928,0001,598,546,000
1300-15سوپرهیت990,0001,710,085,000
1300-16سوپرهیت1,052,0001,821,630,000
1300-17سوپرهیت1,113,0001,933,711,000
1300-18سوپرهیت1,174,0002,045,797,000
1300-19سوپرهیت1,237,0002,157,332,000
1300-20سوپرهیت1,300,0002,268,871,000
لیست قیمت دیگ های شوفاژکار تاریخ اپدیت 5 شهریور 1401
برای سفارش با 02166606161 تماس بگیرید
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سولار 400 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر هیت 1300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 300 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگ سوپر 400 شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار
دیگا های توربو شوفاژکار

مشخصات دیگ های چدنی یا بویلر شوفاژکار

جهت مقایسه مشخصات و امکانات انواد دیگ های چدنی این مقاله مشخصات دیگ های چدنی را مطالعه نمایید

 

دانلود لیست قیمت شوفاژکار 1401